Wypadki w pracy

Wypadek w pracy jest nagłym zdarzeniem losowym wywołanym przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć człowieka, jeżeli nastąpiło ono w związku z wykonywaną pracą, tj, wykonywania zwykłych czynności, poleceń pracodawcy, także czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem, w którym wypełniane są obowiązki wynikające ze stosunku pracy.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje nie tylko w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, ale też przy świadczeniu pracy na podstawie Umowy Agencyjnej czy Umowy Zlecenia.