Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia w ruchu drogowym, w których uczestniczą pojazdy, kończące się ofiarami. Często w wypadkach uczestniczą także piesi, rowerzyści i inni użytkownicy drogi.

Wypadki komunikacyjne na naszych drogach stały się codziennością. Często bez naszej winy zostaliśmy w nich poszkodowani. Zaczynamy odczuwać dolegliwości bólowe,  których nie mieliśmy do dnia wypadku. Należy pamiętać, że dolegliwości bólowe mogą pojawić się nawet po upływie jakiegoś czasu od zdarzenia.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152 ze zm.)).

Okres przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia – 3 lata od daty zaistnienia zdarzenia. Jeśli sprawca zdarzenia skazany został prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo, okres przedawnienia 20 lat.

Każda czynność prawna powoduje przerwanie okresu przedawnienia. Poszkodowanemu przysługuje dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem, takich jak:

 • zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienia,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot utraconych dochodów (zarobków),
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów naprawy samochodu,
 • zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy),
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • zwrot kosztów opieki osoby trzeciej,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej,
 • pełne odszkodowanie za utracone mienie,
 • dopłatę do odszkodowań już uzyskanych.