Wypadek w gospodarstwie rolnym

Przez wypadek przy pracy rolniczej rozumie się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub

3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

4) w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

Ubezpieczenie z tytułu wypadku przy pracy na terenie gospodarstwa rolnego przysługuje rolnikom i pracującym z nimi domownikom. Dotyczy to również małżonka rolnika, chyba że nie pracuje on w gospodarstwie rolnika lub w związanym z tym gospodarstwem gospodarstwie domowym. W świetle obowiązujących przepisów prawa na rolniku spoczywa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Powyższa kwestia została uregulowana w rozdziale 3 „Ubezpieczenie OC rolników” ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 44 w/w ustawy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Warunki, jakie muszą być spełnione przy występowaniu z roszczeniem:

  • wypadek nie zdarzył się z winy poszkodowanego,
  • odpowiedzialnym za szkodę jest właściciel gospodarstwa rolnego lub inna osoba w gospodarstwie odpowiedzialna za przestrzeganie podstawowych założeń BHP.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie w rolnictwie z ubezpieczenia OC rolników?

Przede wszystkim osobą, która może żądać odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników jest osoba, która na skutek zdarzenia doznała szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, o ile powstała ona w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego (wypadek w rolnictwie). Natomiast w sytuacji, gdy na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego roszczenie odszkodowawcze przysługuje osobom poszkodowanym pośrednio, o których mowa w art. 446 k.c. Pamiętać należy, iż przesłanką powstania roszczenia o odszkodowanie jest śmierć poszkodowanego na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przy czym nie ma znaczenia czy śmierć poszkodowanego nastąpiła niezwłocznie czy też po upływie dłuższego czasu. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku w rolnictwie związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego, przepisy prawa przewidują następujące roszczenia:

1. o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu – roszczenie to przysługuje osobie, która poniosła wydatki związane z leczeniem i pogrzebem osoby bezpośrednio poszkodowanej w wypadku)

2. o rentę – roszczenie to przysługuje osobie, względem której zmarły miał obowiązek alimentacyjny oraz osoby bliskie, jeżeli zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego,

3. o odszkodowanie – roszczenie to przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek śmierci zmarłego nastąpiło pogorszenie ich sytuacji życiowej,

4. o zadośćuczynienie za doznaną na krzywdę – roszczenie to również przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego

Podkreślić należy, iż pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu w rozumieniu art. 446 § 3 k.c. (por. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 roku, sygn. akt IV CK 648/04, OSNC 2006/3/54).