Upadek na chodniku

Jeśli upadniemy lub poślizgniemy się na nieodśnieżonym, oblodzonym, nierównym chodniku lub takim, w którym są ubytki, powinniśmy postarać się o zrobienie zdjęcia tego miejsca. Wskazane byłoby zapytanie przechodniów, czy mogliby zostawić do siebie kontakt, aby można było ich relację ze zdarzenia wykorzystać jako potwierdzenie zaniedbań w utrzymaniu chodnika w należytym stanie. Alternatywnie, jeśli oczywiście jest taka możliwość, można wziąć od nich pisemne oświadczenie. Ponadto wezwany do wypadku lekarz pogotowia zamieszcza w dokumentacji medycznej opis zdarzenia, co także stanowi dodatkowy dowód w sprawie. Istotne jest także wezwanie Policji lub straży miejskiej. Funkcjonariusz Policji oraz strażnik miejski mają obowiązek sporządzić w takiej sytuacji notatkę ze zdarzenia, która stanowić będzie dowód na poparcie naszych roszczeń.

Kolejne pytanie, na jakie należy odpowiedzieć, to kto zapłaci nam odszkodowanie. Generalnie obowiązuje zasada, że podmiotem odpowiedzialnym jest właściciel lub zarządca nieruchomości. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. W tym ostatnim wypadku odpowiedzialność ponosi gmina.

Musimy zatem ustalić, kto odpowiada za stan miejsca, w którym doznaliśmy obrażeń ciała. Najczęściej jest to gmina, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, użytkownik wieczysty, właściciel sklepu, organ administracji publicznej obsługiwany przez urząd, w którym miał miejsce wypadek.

Jeżeli do wypadku doszło na chodniku, trzeba ustalić do kogo on należy. Wypłata odszkodowania zależy od tego, kto jest zarządcą danego chodnika lub kto ponosi odpowiedzialności za jego należyte utrzymanie.

Poszkodowany musi udokumentować, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i jakiej krzywdy doznał w jego wyniku. Przydatne są zeznania świadków, jeżeli jacyś byli, zdjęcia z miejsca, gdzie doszło do wypadku, karta leczenia i zaświadczenie lekarskie o jego kontynuacji. Można też wezwać na miejsce wypadku policję, która spisze notatkę ze zdarzenia. Będzie to dodatkowy dowód w sprawie.

Uprzątnięcie śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, obciąża jej właściciela. Chodnikiem takim jest wydzielona część drogi publicznej, służąca do ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości, przy czym należy podkreślić fakt, iż właściciel nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych – wówczas obowiązek ten spoczywa na gminie.

Należy również wspomnieć o tym, że skoro chodnikiem jest część drogi przeznaczona do ruchu pieszych (zostało to zdefiniowane w Prawie o ruchu drogowym), teren nie przeznaczony do tego celu nie jest objęty obowiązkiem o którym mowa powyżej, choćby był on wykorzystywany w celu przechodzenia. Jeśli więc upadek miał miejsce na chodniku położonym bezpośrednio przy nieruchomości, odpowiedzialność ponosi jej właściciel. Z tego też względu, każdy właściciel nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności.