Błąd medyczny

Każdy kto wykonuje jakikolwiek zawód wie, że w jego pracy może dojść do błędu w wyniku zaniedbania, rażącego niedbalstwa czy po prostu ze zwykłej nieostrożności. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Nieliczni potrafią się do tego przyznać. Co innego lekarz lub placówka zdrowotna. Tutaj konsekwencje błędu mogą być bardzo dotkliwe. Dotyczą przecież najcenniejszego dobra, jakie posiada każdy z nas – zdrowia.

Lekarz ma obowiązek zawsze postępować z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej, jednak co do zasady nie odpowiada za wystąpienie określonego efektu (np. wyleczenie chorego), lecz tylko za przedsięwzięcie wszelkich możliwych czynności, które są w danej sytuacji możliwe. Niewłaściwość zachowania lekarza może zatem wynikać również z zaniechania, np. pominięcia koniecznych do postawienia właściwej diagnozy badań, zaniechania przeprowadzenia właściwego wywiadu z pacjentem, brak zweryfikowania wyników badań.

Aby uzyskać odszkodowanie muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:

  • wina,
  • adekwatny związek przyczynowo-skutkowy,
  • szkoda.

Za błąd w sztuce lekarskiej uważa się naruszenie reguł postępowania zawodowego, które w konkretnym przypadku, na podstawie doświadczeń nauki i praktyki, nakazują konkretne zachowanie lekarza.

Nieprawidłowości w zakresie pełnego poinformowania pacjenta o ryzyku związanym z zabiegiem skutkują wadliwością w zakresie udzielenia przez pacjenta świadomej zgody na zabieg. Powyższa sytuacja jest przykładem naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta, które uzasadniają dochodzenie odszkodowania.

Zdarzenie medyczne jako następstwo niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, którego skutkiem było zakażenie pacjenta.

Podstawę odpowiedzialności cywilnej stanowi art. 415 Kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”.

Roszczenia wynikające z tytułu błędów medycznych: 

1. roszczenie o odszkodowanie za wszelkie koszty spowodowane rozstrojem zdrowia, uszkodzeniem ciała (wywołane nienależytym wykonaniem zabiegu leczenia), o ile pozostaję one w normalnym (adekwatnym) związku przyczynowym z nienależytym leczeniem, tj.

a. koszty leczenia  
b. koszty opieki 

2. roszczenie o rentę 

3. roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną rozstrojem zdrowia Ponadto, przysługuje także roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.  Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług medycznych: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy ponosi się odpowiedzialność (jak za niewykonanie każdej umowy). Dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Roszczenie wywołane zakażeniem szpitalnym:

Każde zakażenie związane z pobytem w szpitalu albo pracą tam wykonywaną, pod warunkiem, że zakażenia nie było w okresie wylęgania w momencie przyjęcia do szpitala. Jest to zdarzenie niepożądane, które powstaje w czasie lub w efekcie leczenia, ale nie jest związane z naturalnym przebiegiem choroby. Najczęstszymi postaciami klinicznymi zakażeń szpitalnych są: zakażenia miejsca operowanego, zakażenia układu moczowego, szpitalne zapalenia płuc i pierwotne zapalenia płuc.